privacyverklaring

PS.for you B.V., gevestigd te 3051GL Rotterdam aan de Kleiweg 105a BTW nummer: NL859262315B.01 KvK nummer: 72856017

PS.for you B.V. (hierna: “PSforyou”) verzameld uw bedrijfs-/persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de aan Psforyou verstrekte gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG (AVG/GDPR (EU) 2016/679) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens door Psforyou worden verwerkt.

Communicatie en verwerkingsverantwoordelijke

Uw gegevens worden verwerkt, zodat Psforyou diensten kan aanbieden en/of kan verbeteren alsmede om met u te kunnen communiceren. Als betrokkene bij Psforyou maakt u zelf de keuze om mee te werken en uw persoonsgegevens af te geven. Psforyou behoud zich het recht voor om op enig moment een derde partij in te schakelen, teneinde haar dienstverlening te evalueren.

Persoonsgegevens die Psforyou verwerkt

De hierna genoemde bedrijfs-/persoonsgegevens worden door Psforyou verwerkt. Bedrijfs-/persoonsgegevens zoals opgenomen in met Psforyou gesloten overeenkomsten, opdrachten, bestellingen, openbare registers of andere openbare bronnen etc. ten behoeve van de dienstverlening. Deze gegevens verwerkt Psforyou uitsluitend omdat deze door betrokkene zelf zijn verstrekt, ten behoeve van de dienstverlening zijn verkregen dan wel Psforyou via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Doel van de verwerking

Uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden worden de persoonsgegevens door Psforyou verwerkt. Het aanbieden, offreren, verlenen, verbeteren van dienstverlening, het aangaan van overeenkomsten, opdrachten, bestellingen, productie(s), eindafrekening(en) etc.

Verwerkingsgrondslag persoonsgegevens

Psforyou verwerkt voornoemde persoonsgegevens uitsluitend op de gronden zoals bedoeld in artikel 6 AVG, nl. ten behoeve van de uitvoering van met Psforyou tot stand gekomen overeenkomsten/opdrachten in de ruimte zin des woords, met verkregen toestemming van betrokkene(n), dan wel op basis van een gerechtvaardigd belang van Psforyou.

Delen persoonsgegevens met derden

Psforyou zal uw persoonsgegevens in beginsel alleen delen met derden indien dit haar dienstverlening ten goede komt, waarbij de hiervoor weergegeven doeleinden in acht worden genomen. Hierbij valt te denken aan het inzetten van derden teneinde gemaakte (productie) afspraken na te komen, het inschakelen van derden, zoals IT-leverancier, dienstverlener, (incasso)deurwaarder etc.
Indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat, kan Psforyou persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie. Derde partijen die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden en door Psforyou worden ingeschakeld, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Te denken valt hier onder meer aan derde producent, accountant, notaris, deurwaarder, IT-dienstverlener etc.

Beveiliging & Bewaartermijn van uw bedrijfs-/persoonsgegevens

Psforyou zal uw bedrijfs-/persoonsgegevens beschermen, rekening houdende met de stand van de techniek. Indien Psforyou voor dit doeleinden derden inzet, zal Psforyou met deze derden dienovereenkomstige afspraken maken, einde uw gegevensbescherming te waarborgen. Bedrijfs-persoonsgegevens worden door Psforyou niet langer verwerkt dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van eisen voorvloeiende uit wet- en regelgeving. Als de gegevensverwerking niet plaatsvindt op basis van een wettelijke verplichting of een overeenkomst, bijvoorbeeld als betrokkene op eigen initiatief een e-mail of een melding stuurt dan wel Psforyou telefonisch benadert met een eenmalige vraag om informatie of iets dergelijks, zullen uw bedrijfs- /persoonsgegevens uiterlijk zeven jaar worden bewaard.

Uw privacy rechten

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen aan: info@ssaar.nl. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht. U heeft met betrekking tot uw bedrijfs-/persoonsgegevens in beginsel recht op:

  • -  recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)

  • -  recht op inzage (met uitzondering van persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)

  • -  recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)

  • -  recht van verzet

  • -  recht op dataportabiliteit

  • -  recht op vergetelheid

  • -  recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens

  • -  recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.
    Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Psforyou aan uw verzoek als betrokkene geen of geen volledige uitvoering kan geven. Teneinde zeker te weten dat Psforyou op basis van uw verzoek de betreffende bedrijfs-/persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, vraagt Psforyou u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer, dan wel recent KvK-uittreksel. Psforyou neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Sociale media

Op de website(s) van Psforyou kunnen links worden opgenomen om webpagina’s te promoten of delen op sociale (media) netwerken ofwebsites van derden, zoals Twitter, Instagram, Facebook of LinkedIn. Psforyou houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw bedrijfs-/persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Psforyou houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden door Psforyou niet doorverkocht aan derden. Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Psforyou tevergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Psforyou op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Voor de website van Psforyou betreft het slechts prestatiecookies. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

Wijziging en aanpassing privacy statement

Het staat Psforyou vrij de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden uitsluitend op Psforyou’s website gepubliceerd, www.ssaar.nl.

Voor vragen of inhoudelijke opmerkingen kunt u terecht bij info@ssaar.nl